Forum Cinemas OÜ üldine privaatsusteavitus

Tingimused kehtivad alates 25.05.2018.
 

 1. ÜLDINE INFORMATSIOON

Käesolev Forum Cinemas OÜ (edaspidi: Forum Cinemas) üldine privaatsusteavitus (edaspidi: Teavitus) kohaldub sulle (edaspidi: „sina“, „sa“, „sulle“, k.a. muud kasutatud käänded), järgmisi toiminguid tehes:

 1. külastad Forum Cinemas’e veebilehti;
 2. võtad Forum Cinemase’ga ühendust, kasutades Internetis olevaid kanaleid, välja arvatud Forum Cinemas’e veebilehti, et osta Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid;
 3. ostad Forum Cinemas’e veebilehe või piletiautomaadi vahendusel Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid;
 4. ostad Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid veebilehe tellimusavalduse kaudu;
 5. edastad meile kaebuse või kommentaari või võtad meiega muul eesmärgil ühendust, kasutades veebilehe tagasisidevormi;
 6. edastad meile kaebuse või kommentaari või võtad meiega muul eesmärgil otse ühendust, kasutades elektroonilisi sidevahendeid (nt Facebook, Instagram, e-post), välja arvatud veebilehe tagasisidevormi;
 7. registreerid osalemise Forum Cinemas’e poolt korraldatavas loosimises veebi vahendusel või kinode loosikastide kaudu;
 8. osaled kolmanda osapoole poolt korraldatud loosimises, mille auhinnaks on Forum Cinemas’e tooted või teenused.

Saad tutvuda ülaltoodud toimingute käigus Forum Cinemas’e poolt kogutavate isikuandmete, andmetöötluse õiguslike aluste ja eesmärkidega Teavituse 4. jaotise vastavas alajaotises.

Käesolev Teavitus ei kohaldu sulle täies mahus juhul, kui oled Forum Cinemas Kinoklubi lojaalsusprogrammi liige ja teed ülaltoodud toiminguid, mis on märgitud Kinoklubi tingimustes, Kinoklubisse sisse logituna. Kinoklubisse sisse logituna kohalduvad sulle kõikide toimingute suhtes, mis on märgitud Kinoklubi tingimustes, Forum Cinemas Kinoklubi lojaalsusprogrammi tingimused koos privaatsusteavitusega.

 1. MÕISTED

Käesolevast peatükist leiad mõisted, millega on soovituslik tutvuda, et mõista Teavituse sisu.

Isikuandmete töötleja – on isik, kes teeb mistahes toimingu Isikuandmetega, s.h. salvestab, säilitab, muudab, võimaldab kolmandatele isikutele juurdepääsu, teeb päringu, kasutab või edastab Isikuandmed. 

Vastutav töötleja –  Isikuandmete töötleja, kes määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesoleva Teavituse kontekstis on vastutav töötleja Forum Cinemas OÜ, registrikood 10193098, aadress Hobujaama 5, Tallinn, 10151.

Andmekaitseametnik – Vastutava töötleja määratud sõltumatu isik, kes teavitab ja nõustab Isikuandmete töötlejat nende kohustustest, jälgib nende kohustuste täitmist, annab nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning teeb koostööd järelevalveasutustega. Sul on õigus pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud sinu Isikuandmete töötlemisega Forum Cinemas’e andmekaitseametniku poole e-posti aadressil: isikuandmed@forumcinemas.ee.

Isikuandmed – on sinu kui eraisiku mistahes andmed, mis võimaldavad sind identifitseerida otseselt või kaudselt.

Isikuandmete töötlemine – on igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum.

Leping – sinu ja Forum Cinemas’e vahel sõlmitud tehing, millega Forum Cinemas kohustub sulle üle andma toote omandi või teenuse saamise õiguse (näiteks kinopilet) ja sina kohustud selle eest tasuma teatud rahasumma. 

Forum Cinemas’e veebilehed – kui Teavituses viidatakse Forum Cinemas’e veebilehtedele, siis on tegu järgmiste veebilehtedega: www.forumcinemas.ee, https://mobile.forumcinemas.ee/;

Forum Cinemas’e hallatavad sotsiaalmeedia kontod – kui Teavituses viidatakse Forum Cinemas’e hallatavatele sotsiaalmeedia kontodele, siis on tegu järgmiste veebilehekülgedega:  

 

 1. SINU ÕIGUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SUHTES

Sul on järgmised õigused seoses Forum Cinemas’e poolse Isikuandmete töötlemisega:

 • Õigus tutvuda Isikuandmetega, mida Forum Cinemas töötleb sinu kohta;
 • Taotleda sind puudutavate Isikuandmete parandamist või kustutamist, kui Forum Cinemas käsutuses olevad Isikuandmed on ebatäpsed, ebaõiged või nende töötlemiseks puudub sinu arvates õiguslik alus;
 • Taotleda Isikuandmete töötlemise piiramist juhul kui soovid: (i) vaidlustada Isikuandmete õigsust; (ii) fikseerida ebaseaduslikku andmetöötlust; (iii) saada või vältida Isikuandmete kustutamist ehk sul on Isikuandmeid vaja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) esitada vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ja soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piiramist;
 • Esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemise suhtes;
 • Rakendada Isikuandmete ülekandmise õigust Isikuandmete suhtes, mis sa oled Forum Cinemas’ele ise esitanud  ning mille töötlemise õiguslikuks aluseks Forum Cinemas’e poolt on sinu nõusolek või Leping (või selle ettevalmistamine). Õigus andmete ülekandmisele tähendab sinu õigust saada Forum Cinemas’i käest eelnimetatud isikuandmed, kas sinu enda otstarbeks või teisele teenuspakkujale edastamiseks. Forum Cinemas’il on õigus kasutada meetmeid sinu isiku tuvastamiseks ja nõuda sinult rekvisiite, kuhu ja kellele Isikuandmed edastada;
 • Esitada Isikuandmete töötlemisega seotud kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui leiad, et sinu Isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega;
 • Võtta tagasi oma nõusolekud Isikuandmete töötlemistoimingute suhtes, millele oled oma nõusoleku andnud.

Ülaltoodud õiguste teostamiseks ning vastuväidete või küsimuste esitamiseks seoses sinu Isikuandmete töötlemisega, võta ühendust Forum Cinemas’ega saates päring e-posti aadressile info@forumcinemas.ee või postiaadressile Forum Cinemas OÜ, Hobujaama 5, 10151 Tallinn või Forum Cinemas’e andmekaitseametnikuga e-posti aadressil isikuandmed@forumcinemas.ee.
 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  4.1 Sa külastad Forum Cinemas’e veebilehti

Kui sa külastad Forum Cinemas’e veebilehti, siis meie veebiserver kogub ja talletab automaatselt sinu seadme kohta tehnilist teavet, muu hulgas: seadme IP aadress, logifail veebilehe külastuse kellaaja ja kuupäevaga, veebilehitseja versioon, seadme operatsioonisüsteem, veebileht, millelt suundusid Forum Cinemas’e veebilehele, avatud veebilehe jaotised. Osa viidatud Isikuandmetest kogutakse küpsistega. Täpsem teave küpsiste kohta on kättesaadav Forum Cinemas’e üldises privaatsusteavituses: https://www.forumcinemas.ee/Cinemas/Rules/privacy_cookies

Sinu tehniliste Isikuandmete töötlemise eesmärk on tagada veebilehe kasutamise ja selle süsteemide turvalisus, et kaitsta sinu Isikuandmeid kadumise, kahjustumise, varguse või volitamata juurdepääsu eest. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Forum Cinemas’e õigustatud huvi, mis seisneb eesmärgis tagada veebilehe funktsioneerimine ning vajadusel tuvastada seade, mille vahendusel on veebilehe külastamisel ja kasutamisel rakendatud ebaseaduslikke või pahatahtlikke toiminguid.

Säilitame kogutud tehnilise teabe kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseni, üldjuhul 3 aastat alates vastavate andmete kogumisest.

4.2 Sa võtad Forum Cinemase’ga ühendust, kasutades Internetis olevaid kanaleid, välja arvatud Forum Cinemas’e veebilehti, et osta Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid

Kui sa võtad Forum Cinemase’ga ühendust, kasutades Internetis olevaid kanaleid (nt e-post, Forum Cinemas’e hallatavad sotsiaalmeedia kontod), välja arvatud Forum Cinemas’e veebilehti, et osta Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid, siis kogume sinu kohta muu hulgas järgmisi andmeid: e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, ees- ja perekonnanimi, pöördumise sisu, (vt ka Teavituse alajaotist 4.6.).

Andmete töötlemise eesmärk on otsustada lepingueelselt, kas ja millistel tingimustel teenust osutada või tooteid müüa ning Lepingu täitmine ehk toodete või teenuste (nt piletite) edastamine ja broneeringuinfo saatmine. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Lepingu eelsete meetmete võtmine, Lepingu sõlmimine ja Lepingu täitmine.

Kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud elektroonset suhtlust Lepingu sõlmimiseks säilitame 3 aastat alates vastava suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Forum Cinemas’e õiguste kaitsmiseks seoses võimalike nõuete aegumise ning esitamisega.

Lisaks kogume raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel Isikuandmeid vastavalt raamatupidamise seaduses ning asjakohastes maksuseadustes sätestatule. Töötlemise õiguslikuks aluseks on kohalduv seadusandlus.

Säilitame mistahes raamatupidamisliku tähtsusega Isikuandmed vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.

4.3 Sa ostad Forum Cinemas’e veebilehtede või piletiautomaadi vahendusel Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid

Lisaks tehnilistele andmetele, mida kogub automaatselt meie veebiserver (vt Teavituse alajaotist 4.1.), kui sa ostad Forum Cinemas’e veebilehtede vahendusel Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid, siis kogume sinu kohta muu hulgas järgmisi Isikuandmeid: e-posti aadress, mobiiltelefoninumber (ainult juhul, kui soovid tehingukinnitust SMS-iga ja kinnitad seda nõusolekuga), ees- ja perekonnanimi, jne.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on Lepingu täitmine ehk piletite edastamine ja broneeringuinfo saatmine. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Lepingu sõlmimine, Lepingu eelsete meetmete võtmine ja Lepingu täitmine.

Dokumenteeritud elektroonset suhtlust  Lepingu sõlmimiseks säilitame 3 aastat alates vastava suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Forum Cinemas’e õiguste kaitsmiseks seoses võimalike nõuete aegumisega.

Lisaks kogume raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel Isikuandmeid vastavalt raamatupidamise seaduses ning asjakohastes maksuseadustes sätestatule. Töötlemise õiguslikuks aluseks on kohalduv seadusandlus.

Säilitame mistahes raamatupidamisliku tähtsusega Isikuandmed vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.

4.4 Sa ostad Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid veebilehe tellimusavalduse kaudu

Kui sa ostad Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid veebilehe tellimusavalduse kaudu, siis lisaks tehnilistele andmetele, mida kogub automaatselt meie veebiserver (vt Teavituse p 4.1.), kogume sinu kohta muu hulgas järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, mobiilnumber, e-posti aadress, arve aadress, postiindeks, linn, firma ja selle registrikood (välja arvatud juhul, kui soetad piletid eraisikuna).  

Andmete töötlemise eesmärk on otsustada, kas ja millistel tingimustel teenust osutada või tooteid müüa ning Lepingu täitmine ehk piletite edastamine ja broneeringuinfo saatmine. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Lepingu eelsete meetmete võtmine, selle sõlmimine ja täitmine.

Kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud elektroonset suhtlust Lepingu sõlmimiseks säilitame 3 aastat alates vastava suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Forum Cinemas’e õiguste kaitsmiseks seoses võimalike nõuete aegumisega.

Lisaks kogume raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel Isikuandmeid vastavalt raamatupidamise seaduses ning asjakohastes maksuseadustes sätestatule. Töötlemise õiguslikuks aluseks on kohalduv seadusandlus.

Säilitame mistahes raamatupidamisliku tähtsusega Isikuandmed vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.

4.5 Sa edastad meile kaebuse või kommentaari või võtad meiega muul eesmärgil ühendust, kasutades veebilehe tagasisidevormi

Kui sa edastad meile kaebuse, kommentaari või võtad meiega muul eesmärgil ühendust, kasutades veebilehe tagasisidevormi https://www.forumcinemas.ee/Cinemas/feedback, siis lisaks tehnilistele andmetele, mida kogub automaatselt meie veebiserver (vt Teavituse p 4.1.), võime kogume sinu kohta järgmisi andmeid: e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, mobiilinumber, teate sisu.

Sellisel juhul on sinu Isikuandmete töötlemise eesmärk  kliendisuhtluse toimimine ning Forum Cinemas’e toodete ja teenuste täiustamine. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Forum Cinemas’e õigustatud huvi, mis seisneb eesmärgis tuvastada kaebuse, kommentaari või muu kontakteerumise põhjus, tagada toimiv kliendisuhtlus ning täiustada Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid.

Kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud elektroonset suhtlust säilitame 3 aastat alates vastava suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Forum Cinemas’e õiguste kaitsmiseks seoses võimalike nõuete aegumisega.

4.6 Sa edastad meile kaebuse või kommentaari või võtad meiega muul eesmärgil otse ühendust, kasutades elektroonilisi sidevahendeid (nt Facebook, Instagram, e-post), välja arvatud Forum Cinemas’e veebilehe tagasisidevormi

Kui sa edastad meile kaebuse, kommentaari või võtad meiega muul eesmärgil ühendust, siis kogume sinu kohta järgmisi andmeid sõltuvalt kasutatud sidevahendist:

 1. telefonikõne: kõne kestel edastatud ja dokumenteeritud teave. Telefonikõnesid ei salvestata;   
 2. e-post: sinu e-posti aadress, teate sisu (s.h. sinu vabatahtlikult esitatud Isikuandmed), jne.;
 3. Forum Cinemas’e hallatava sotsiaalmeedia konto vestlusfunktsioon või privaatsõnumite funktsioon: profiilis avaldatud nimi, teate sisu, jne. 

Töötlemise õiguslikuks aluseks on Forum Cinemas’e õigustatud huvi, mis seisneb eesmärgis tuvastada kaebuse, kommentaari või muu kontakteerumise põhjus, tagada kliendisuhtlus ning täiustada Forum Cinemas’e tooteid ja teenuseid.

Kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud elektroonset suhtlust säilitame maksimaalselt 3 aastat alates vastava suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Forum Cinemas’e õiguste kaitsmiseks seoses võimalike nõuete aegumisega.

4.7 Sa registreerid osalemise Forum Cinemas’e poolt korraldatavas loosimises veebi vahendusel või kinode loosikastide kaudu

Osaledes veebi vahendusel või kasutades loosikaste kinodes, Forum Cinemas’e poolt korraldatavates loosimistes, kogume sinu Isikuandmeid vastavalt sellele, kuidas registreerid loosis osalemise.

Kui registreerid end loosis osalejana:

 • veebis https://www.forumcinemas.ee/ kampaania lehel, siis lisaks tehnilistele andmetele, mida kogub automaatselt meie veebiserver (vt üldise privaatsusteavituse p 4.1.), kogume  järgmisi sinu poolt avaldatud andmeid: ees- ja perekonnanimi, mobiilinumber, e-posti aadress, jne.
 • kasutades loosikaste kinodes, kogume järgmisi sinu poolt avaldatud andmeid: ees- ja perekonnanimi, mobiilinumber, e-posti aadress, jne.
 • Forum Cinemas’e hallatava sotsiaalmeedia konto kommentaariumis: profiilis avaldatud nimi, kasutajanimi, jne.  

Kogutud andmete töötlemise eesmärk on tagada sinu osalemine valitud loosis ning võtta sinuga ühendust juhul, kui osutud loosi võitjaks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Forum Cinemas’e poolne kinkelepingu sõlmimine, sellele eelnevate meetmete võtmine ja täitmine loositekstis välja kuulutatud tingimustel (s.h. loosimise kestus, auhindade loetelu, lisateabe saamise võimalused). Kinkelepingu sõlmimine toimub võitjaga ühendust võtmisel. Võitjal ei lasu ühtegi kohustust seoses kinkelepingu täitmisega.

Juhul, kui Forum Cinemas korraldab loosi koostöös teise äriühinguga („Koostööpartner“), siis võime edastada sinu Isikuandmeid sellele konkreetsele äriühingule. Sinu Isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks on Forum Cinemas’e õigustatud huvi, mis seisneb eesmärgis tagada loosimise toimumine Koostööpartneri osalusel, sinu loosis osalemine ja võidu puhul Koostööpartneri auhinna lunastamine.

Sinu eelneva nõusoleku alusel, eesmärgiga efektiivselt teavitada sind loosimise võidust, avalikustame sinu ees- ja perekonnanime, Facebook’i profiilis märgitud nime või Instagram’i kasutajanime vastavalt kas Forum Cinemas’e veebilehel või hallataval sotsiaalmeedia kontol. Säilitame sinu loosis osalemiseks avaldatud Isikuandmed kuni võitja välja loosimiseni (vajadusel kordusloosimise lõpuni) või kuni seaduses sätestatud kohustuse täitmiseni. Loosi võitja Isikuandmeid säilitame kuni 6 kuud võitja välja loosimisest.

4.8 Sa osaled kolmanda osapoole korraldatud loosimises, mille auhinnaks on Forum Cinemas’e tooted või teenused

Kui sa osaled kolmanda osapoole korraldatud loosimises, mille auhinnaks on Forum Cinemas’e tooted või teenused, siis töötleme sinu kohta muu hulgas järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on sulle auhinna kätte andmine vastava Forum Cinemas’e kino kassas või muul viisil.Kuivõrd Forum Cinemas on nende andmete osas volitatud töötleja, siis töötlemise õiguslik alus kattub kolmanda osapoole kui vastutava töötleja õigusliku alusega sinu andmete töötlemise osas. Palun tutvu kolmanda osapoole privaatsusteavituse ja loosis osalemise tingimustega.

Nimetatud andmeid säilitame kuni 6 kuud loosimise võitja välja loosimisest.
 

 1. ANDMETE VASTUVÕTJAD JA EDASTAMINE

Forum Cinemas avaldab Isikuandmeid oma koostööpartneritele, kes käituvad sinu Isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad (teenusepakkujad, kes töötlevad Isikuandmeid Forum Cinemas’e nimel) osutamaks Forum Cinemas’ele teenuseid, näiteks IT-, raamatupidamis- või reklaamiteenuseid. Loetelu Forum Cinemas’e olulisematest Isikuandmete volitatud töötlejatest on kättesaadav aadressil: https://www.forumcinemas.ee/cinemas/forumcinemas/rules/privacy_data_processors 

Samuti töötlevad sinu Isikuandmeid Forum Cinemas’e töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus Isikuandmeid töödelda.

Seadusest tulenevatel juhtudel ning alustel avaldab Forum Cinemas sinu Isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele ning õiguskaitseorganitele.

Forum Cinemas ei edasta Isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumilt väljapoole.

Võttes Forum Cinemas’ega ühendust Forum Cinemas’e hallatavate sotsiaalmeedia kontode või muude elektrooniliste sidevahendite vahendusel, võivad su andmeid töödelda ka kolmandad osapooled (nt Facebook, Instagram). Forum Cinemas’el ei ole taolise töötlemise üle kontrolli, seega palun tutvu vastavate teenuspakkujate privaatsusteavitustega.
 

 1. TINGIMUSTE MUUTMINE

Forum Cinemas võib Teatise tingimusi muuta omal äranägemisel, teavitades muudatustest Forum Cinemas veebilehekülgedel või muu suhtluskanali kaudu. Uuendatud tingimused on alati kättesaadavad Forum Cinemas veebilehel www.forumcinemas.ee/.

Hit Man